Home / Young Engineers Privacy Policy

Young Engineers Privacy Policy

Политика за поверителност на младите инженери

Правила за поверителност
Това е уебсайт на млади инженери (“ESYE”). Благодарим Ви, че разгледахте декларацията ни за поверителност. ESYE събира лични данни за подпомагане на преподаването, ученето, научните изследвания, администрацията, личното развитие и други функции на ESYE.
Ако сърфирате само в този уебсайт или използвате функцията за търсене, ние не събираме данни, които ни позволяват да ви идентифицираме индивидуално. Този сайт автоматично получава и записва информация от нашите браузъри в сървърните ни дневници, включително вашия IP адрес, информация за “бисквитките” и исканата (ите) страница (и). Въпреки че се проследяват потребителските сесии, потребителите остават анонимни.
Ако изберете да изпратите приложение или имейл, съдържащи лични данни, за да можем да обработим приложението или да ви предоставим услуга, можем да споделим съответните данни в рамките на глобалния франчайз на младите инженери. Също така може да се наложи да разкрием лични данни, изисквани от закона или съдебна заповед. Ние няма да споделяме вашите лични данни с неправителствени организации, освен ако такива организации не са упълномощени да извършват определени държавни услуги.
Ако имате въпроси или притеснения относно тази декларация, първо трябва да се свържете с ESYE (имейл: info@youngeng.net).

Авторско право

© Copyright 2008 Десетилетието група – млади инженери ООД. Всички права запазени.
LEGO®, K’NEX® и Engino® са регистрирани търговски марки на компании, които не спонсорират, не одобряват или не одобряват тези програми или този сайт
Този уеб сайт и неговото съдържание са обект на авторско право по силата на МЕЖДУНАРОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО на Сингапур и чрез международни договори и на други страни. Авторското право върху съдържанието и материалите на този уеб сайт като цяло е собственост на ESYE. Въпреки това, авторските права върху някои съдържания и материали, включени в този уеб сайт, могат да бъдат собственост на трети лица, когато това е посочено.
Никаква част от съдържанието или материалите, достъпни на този уеб сайт, не могат да бъдат възпроизвеждани, лицензирани, продавани, публикувани, предавани, модифицирани, адаптирани, публично излъчвани, излъчвани (включително съхранение по какъвто и да е носител по електронен път, както е разрешено тук) без предварителното писмено разрешение на ESYE. Можете да преглеждате този уеб сайт и съдържанието му чрез уеб браузъра си, да запазвате електронно копие или да разпечатвате копие на части от този уеб сайт само за собствена информация, проучване или проучване, при условие че (а) не променяте копието от начина, по който се показва в този уеб сайт; и б) да включи в това копие известието за авторски права “Млади инженери”.
Логото на ЕСИЕ никога не трябва да бъде премахвано от страниците, на които първоначално са се появили. Уеб страниците на ESYE трябва винаги да се показват точно както са публикувани без промяна, освен ако не е получено предварително писмено одобрение от ESYE.
Вие не трябва да упражнявате по друг начин авторското право върху цялата или част от съдържанието и материалите на този уеб сайт за друга цел, освен ако това не е изрично разрешено от приложимо право или с предварителното писмено съгласие на ЕУИЕ. [делител] Търговски марки
Логото и името на ESYE или на някой от нейните филиали са търговски марки на ESYE или нейните филиали. ESYE има политики, уреждащи използването на неговото име, включително имената на училището и програмите му и търговските му марки. Използването, възпроизвеждането, копирането или преразпределянето на търговски марки без предварителното писмено разрешение на ESYE или нейните филиали е забранено. Всички останали търговски марки, които се появяват на този уеб сайт, са белезите на съответните им собственици. [разделител] Връзки от други уебсайтове към уебсайта на ESYE
ESYE подкрепя и насърчава добрите Netiquette. ESYE трябва да бъде информиран за връзките от външни уеб сайтове. Въпреки това, ESYE си запазва правото да изисква премахването на връзки от външни уеб сайтове към уебсайта на ESYE. Дълбокото свързване с уеб страниците на ESYE е забранено – всички връзки, създадени от потребителя на уебсайта на ESYE, трябва да бъдат текстови връзки, съдържащи името на домейна ни и които прехвърлят други посетители директно на нашата страница. ESYE изисква съдържанието на неговия уебсайт да не се показва в рамките на други страни и да не се придружава по никакъв начин от материали на трети страни, които могат да създадат фалшиво или погрешно впечатление в ума на зрителя относно принадлежността или асоциацията на ESYE или одобряването на сайта, рамката или материала на третата страна. [разделител] Отказ от отговорност
Цялата информация, предоставена на този уебсайт, се предоставя на база “както е” и “на разположение” и приемате, че използвате тази информация изцяло на свой собствен риск.
ESYE не дава гаранция и не носи отговорност или отговорност за точността или пълнотата на информацията и материалите, съдържащи се в този уебсайт. При никакви обстоятелства, ESYE не носи отговорност или не носи отговорност за каквито и да е искове, щети, загуби, разходи, разходи или задължения (включително, без да се ограничава до каквито и да било преки или косвени щети за загуба на печалба, прекъсване на дейността или загуба на информация) произтичащи или произтичащи пряко или непряко от използването или невъзможността да използвате този уебсайт или свързани с него уебсайтове или от зависимостта ви от информацията и материалите на този уебсайт, дори ако ESYE е предварително уведомена за възможността за такива щети ,
Този уебсайт съдържа и връзки към други интернет сайтове. Тези връзки се предоставят като информационна услуга за потребителите на този уебсайт. Тъй като ESYE няма контрол над сайтовете на трети страни, потребителят с настоящото признава и се съгласява, че ESYE не носи отговорност или отговорност за съдържание или материали на такива сайтове. При предоставянето на такива връзки ESYE по никакъв начин не изрично или имплицитно не одобрява свързаните сайтове или ресурси или съответното им съдържание. Потребителят освен това признава и се съгласява, че ESYE не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или понесени от потребителя, във връзка с използването или разчитането на информация или материали, oт сайтове на трети страни.

Privacy Policy

This is a Young Engineers (“ESYE”) website. Thank you for examining our privacy statement. The ESYE collects personal data to support its teaching, learning, research, administration, personal development and other functions of ESYE.

If you are only browsing this website or using the Search function, we do not capture data that allows us to identify you individually. This site automatically receives and records information on our server logs from your browser, including your IP address, cookie information, and the page(s) requested. Although user sessions are tracked, the users remain anonymous.

If you choose to send an application or an e-mail that contains personally identifiable data, for us to process the application or to render you a service, we may share relevant data within Young Engineers global franchise. We may also need to disclose personal data as required by law or a court order. We will NOT share your personal data with non-Government entities, except where such entities have been authorized to carry out specific Government services.

If you have any questions or concerns regarding this Statement, you should first contact ESYE (email: info@youngeng.net).

 Copyright

 © Copyright 2008 The Decade Group – Young Engineers LTD. All rights reserved.

LEGO®, K’NEX® and Engino® are registered trademarks of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this website

This Web-site and its contents are subject to copyright protection under the INTERNATIONAL laws of Singapore and, through international treaties, other countries. The copyright in the contents and materials available on this Web-site as a whole is owned by ESYE. However, the copyright in some contents and materials incorporated within this Web-site may be owned by third parties where so indicated.

No part of the contents or materials available on this Web-site may be reproduced, licensed, sold, published, transmitted, modified, adapted, publicly displayed, broadcast (including storage in any medium by electronic means whether or not transiently for any purpose save as permitted herein) without the prior written permission of ESYE. You may view this Web-site and its contents using your Web browser and save an electronic copy, or print out a copy, of parts of this Web site solely for your own information, research or study, provided you (a) do not modify the copy from how it appears in this Web-site; and (b) include the copyright notice “Young Engineers” on such copy.

The ESYE’s logo should never be removed from pages on which they originally appear. The ESYE’s webpages should always appear exactly as posted without variation, unless the prior written approval of ESYE is obtained.

You must not otherwise exercise the copyright in the whole or any part of the contents and materials in this Web-site for any other purpose except as expressly permitted by any applicable law or with ESYE’s prior written consent.

 Trademarks

The logo and name of ESYE or any of its affiliates are trademarks of ESYE or its affiliates. ESYE has policies governing the use of its name, including the names of its school and programs, and its trademarks. The use, reproduction, copying or redistribution of trademarks without the prior written permission of ESYE or its affiliates is prohibited. All other trademarks appearing on this Web-site are the marks of their respective owners. 

 Links from other websites to ESYE website

ESYE supports and encourages good Netiquette. ESYE should be informed of links from external websites. However, ESYE reserves the right to require the removal of any links from external websites to ESYE website. Deep linking to ESYE web pages is prohibited – any links created by the user to ESYE’s website should be text links containing our domain name and which transfer other visitors directly to our homepage. ESYE requires that the contents of its website should not appear within the frames of others, nor be accompanied in any way by third-party material that may create a false or mistaken impression in the mind of the viewer about ESYE’s affiliation or association with or endorsement of the third party site, frame, or material. 

Disclaimer

All the information provided on this website is provided on an “as is” and “as available” basis and you agree that you use such information entirely at your own risk.

ESYE gives no warranty and accepts no responsibility or liability for the accuracy or the completeness of the information and materials contained in this website.  Under no circumstances will ESYE be held responsible or liable in any way for any claims, damages, losses, expenses, costs or liabilities whatsoever (including, without limitation, any direct or indirect damages for loss of profits, business interruption or loss of information) resulting or arising directly or indirectly from your use of or inability to use this website or any websites linked to it, or from your reliance on the information and material on this website, even if ESYE has been advised of the possibility of such damages in advance.

This website also contains links to other internet sites. Such links are provided as an information service for the users of this website. As ESYE has no control over third party sites, the user hereby acknowledges and agrees that ESYE is not held responsible or liable for any content or material on such sites. In providing such links, ESYE does not in any way, expressly or implicitly, endorse the linked sites or resources or the respective contents thereof. The user further acknowledges and agrees that ESYE shall not be responsible or liable, whether directly or indirectly, for any damages or loss caused or sustained by the user, in connection with any use or reliance on information or material obtained from third party sites.